Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1108963&value=algebra%20line%C3%A1rn%C3%AD%20%5Bo%5D&ticketId=-7&lang=EN&page=1&pageSize=50 Search by index item:: algebra lineární [o] O theorii forem bilinearných Weyr, Eduard, 1852-1903